HÌNH THỨC THI, CÁCH TÍNH ĐIỂM NHƯ THẾ NÀO?

- Hình thức thi:

  + Theo kiểu cuốn chiếu, học xong môn nào sẽ thi ngay môn đó.

  + Mỗi môn học có 2 phần thi: phần thi lý thuyết là thi trắc nghiệm online trên hệ thống portal của Aptech trong thời gian 40 phút và phần thi thực hành là thi trên máy tính trong thời gian 60 phút.

- Cách tính điểm:

  • Thang điểm từng môn học: 8/20
  • Thang điểm đồ án: 40/100
  • Xếp loại

Objective Exam Marks (Out of 100) = tổng điểm lý thuyết các môn trong kỳ/số môn/20*100

Practical Marks (Out of 100)             = tổng điểm thực hành các môn trong kỳ/số môn/20*100

Project Marks

Overall Weighted Final Marks            = Ob*0.5 + Pra*0.25 + Pro*0.25

Tổng kết 4 Sem sẽ bằng tổng điểm 4 kỳ/4

Grade

                     >= 40% but < 60% : PASS

                     >= 60% but < 75% : CREDIT

                     >= 75%: DISTINCTION

https://aptech-danang.edu.vn/ace/student/so-tay-hoc-vien

Softech Aptech

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI