CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI SOFTECH APTECH?

Chuyên ngành đào tạo Lập trình viên quốc tế từ tập đoàn Aptech Ấn Độ, học viên được nhận bằng quốc tế và được cam kết đảm bảo việc làm.

Chương trình đào tạo hiện nay được phân theo hình thức dài hạn và ngắn hạn để học viên dễ dàng lựa khóa học phù hợp với nhu cầu thực tế của mình.

- Khóa học dài hạn: với thời gian học 2 năm, 3 buổi/ tuần, chi tiết về khóa học học viên tham khảo https://aptech-danang.edu.vn/lap-trinh-vien-quoc-te

- Các khóa học ngắn hạn: với thời gian học từ 01 - 10 tháng, 3 buổi/ tuần, chi tiết về khóa học học viên tham khảo https://aptech-danang.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/khoa-ngan-han/lap-trinh-vien-quoc-te-aptech-express

Softech Aptech

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI