LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

Bằng ADSE (Advanced Diploma in Software Engineering) thuộc hệ thống bằng cấp Quốc tế, học viên sau khi hoàn thành khóa học ADSE tại Softech Aptech có thể thực hiện liên thông lấy bằng Cử nhân tại nhiều trường Đại học Quốc tế.

Liên thông đại học

Sau khi hoàn tất khóa học hai năm lấy bằng ADSE (Advanced Diploma in Software Engineering) tại Softech Aptech, học viên có thể học tiếp liên thông đại học lấy bằng cử nhân Đại học Công nghệ thông tin (Bachelor of Information Technology Degree) tại các trường Đại học Quốc tế trong thời gian 1,5 - 2 năm.

Hệ thống Đại học liên thông Cử nhân CNTT Quốc tế

Hệ thống Đại học liên thông Cử nhân CNTT Quốc tế

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI