LỊCH HỌC

Ngày Lớp Môn học Giáo viên Thời gian Phòng học Ghi chú
Thứ Hai
25/01/2021
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH PHP 25_HTML THẦY: NGUYỄN HẢI NAM 18:00 - 21:30 LAB 2
APTECH ACE-BATCH 163 - PROJECT SEM 1 THẦY: NGUYỄN VĂN TRỌNG 18:00 - 19:30 LAB 12
APTECH ACE-BATCH 159+160 - APJ_1_2 THẦY: TRẦN ANH HUY 18:00 - 21:30 LAB 10
APTECH ACE-BATCH 155+156_WFC THẦY: NGUYỄN TRẦN NHẬT KHA 18:00 - 21:30 LAB 8
APTECH ACE-BATCH 150-152_SPRING THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 18:00 - 21:30 LAB 1
ARENA ARENA-BATCH 63-65 - 3DTG THẦY: TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 LAB 14
ARENA ARENA-BATCH 60-68_DIW CÔ: TRỊNH T. THỦY TIÊN 18:00 - 21:30 LAB 3
ARENA ARENA-BATCH 71 - IM_ERTEST THẦY: NGUYỄN CÔNG DANH 18:00 - 21:30 LAB 9
Thứ Ba
26/01/2021
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH 164_EPC THẦY: LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:30 LAB 10
APTECH ACE-BATCH 161_XML CÔ: TRỊNH T. THỦY TIÊN 18:00 - 21:30 LAB 1
APTECH ACE-BATCH 153+154_EAP THẦY: NGUYỄN KHÁNH 18:00 - 21:30 LAB 7
APTECH ACE-BATCH 146+147_PROJECT SEM 4 THẦY: NGUYỄN VĂN TRUNG 18:00 - 21:30 LAB 5
ARENA ARENA-BATCH 61+62+66_PROJECT SEM 3 THẦY: TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 LAB 3
ARENA ARENA-BATCH 70A+70B_ĐỒ ÁN SEM 1 CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 18:00 - 21:30 LAB 14
ARENA ARENA-BATCH 72_CI_ERTESST CÔ: ĐINH THỊ NGỌC VÂN 18:00 - 21:30 LAB 9
Thứ Tư
27/01/2021
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH 150-152_SPRING THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 18:00 - 21:30 LAB 1
ARENA ARENA-BATCH 71 - PDE CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 18:00 - 21:30 nghỉ
ARENA ARENA-BATCH 60-68_DIW CÔ: TRỊNH T. THỦY TIÊN 18:00 - 21:30 LAB 3
ARENA ARENA-BATCH 63-65 - 3DTG THẦY: TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 LAB 14
APTECH ACE-BATCH 155+156_WFC THẦY: NGUYỄN TRẦN NHẬT KHA 18:00 - 21:30 LAB 8
APTECH ACE-BATCH 159+160 - PROJECT SEM 2 THẦY: NGUYỄN NGỌC ANH 18:00 - 20:30 LAB 10
APTECH ACE-BATCH 163 - PROJECT SEM 1 THẦY: NGUYỄN VĂN TRỌNG 18:00 - 21:30 LAB 12
APTECH ACE-BATCH PHP 25_HTML THẦY: NGUYỄN HẢI NAM 18:00 - 21:30 LAB 2
Thứ Năm
28/01/2021
Sáng
Tối ARENA ARENA-BATCH 70A+70B_ĐỒ ÁN SEM 1 CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 18:00 - 21:30 LAB 14
ARENA ARENA-BATCH 72_IM CÔ: TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 LAB 9
ARENA ARENA-BATCH 61+62+66_PROJECT SEM 3 THẦY: TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 LAB 3
APTECH ACE-BATCH 146+147_PROJECT SEM 4 THẦY: NGUYỄN VĂN TRUNG 18:00 - 21:30 LAB 5
APTECH ACE-BATCH 153+154_EAP THẦY: NGUYỄN KHÁNH 18:00 - 21:30 LAB 7
APTECH ACE-BATCH 161_XML CÔ: TRỊNH T. THỦY TIÊN 18:00 - 21:30 LAB 10
APTECH ACE-BATCH 164_EPC THẦY: LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:30 LAB 10
Thứ Sáu
29/01/2021
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH PHP 25_HTML THẦY: NGUYỄN HẢI NAM 18:00 - 21:30 LAB 2
APTECH ACE-BATCH 163 - PROJECT SEM 1 THẦY: NGUYỄN VĂN TRỌNG 18:00 - 19:30
APTECH ACE-BATCH 159+160 - PROJECT SEM 2 THẦY: NGUYỄN NGỌC ANH 18:00 - 20:30 LAB 10
APTECH ACE-BATCH 155+156_WFC THẦY: NGUYỄN TRẦN NHẬT KHA 18:00 - 21:30 LAB 8
ARENA ARENA-BATCH 63-65 - 3DTG_EREST THẦY: NGUYỄN CÔNG DANH 18:00 - 21:30 LAB 14
APTECH ACE-BATCH 150-152_SPRING _ERTEST CÔ: LÊ THỊ THU CÚC 18:00 - 20:30 LAB 1
ARENA ARENA-BATCH 60-68_DIW CÔ: TRỊNH T. THỦY TIÊN 18:00 - 21:30 LAB 3
ARENA ARENA-BATCH 71 - PDE CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 18:00 - 21:30 LAB 9
Thứ Bảy
30/01/2021
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH 164_EPC THẦY: LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:30 LAB 10
APTECH ACE-BATCH 161_XML CÔ: TRỊNH T. THỦY TIÊN 18:00 - 21:30 LAB 1
APTECH ACE-BATCH 153+154_EAP THẦY: NGUYỄN KHÁNH 18:00 - 21:30 LAB 7
APTECH ACE-BATCH 146+147_PROJECT SEM 4 THẦY: NGUYỄN VĂN TRUNG 18:00 - 21:30
ARENA ARENA-BATCH 61+62+66_PROJECT SEM 3 THẦY: TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 LAB 3
ARENA ARENA-BATCH 70A+70B_ĐỒ ÁN SEM 1 CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 18:00 - 21:30
ARENA ARENA-BATCH 72_IM CÔ: TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 LAB 9

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI