LỊCH HỌC

Ngày Lớp Môn học Giáo viên Thời gian Phòng học Ghi chú
Thứ Hai
03/10/2022
Sáng
Tối THẦY NGUYỄN DUY 18:00 - 21:30 LAB 8
THẦY NGUYỄN KHÁNH 18:00 - 21:30 LAB 10
THẦY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:30 LAB 1
THẦY NGUYỄN ĐỨC THẢO 18:00 - 21:30 LAB 9
THẦY ĐINH NGỌC MINH HOÀNG 18:00 - 21:30 LAB 11
THẦY NGÔ THANH TÙNG 18:00 - 21:30 LAB 2
THÀY PHẠM HÙNG MẠNH 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
THẦY TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 LAB 3
CÔ MAI THỊ KHÁNH NGUYÊN 18:00 - 19:30 LAB 5
CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 LAB 14
Thứ Ba
04/10/2022
Sáng
Tối THẦY TRẦN ANH HUY 18:00 - 21:30 LAB 9
THÀY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:30 LAB 10
THẦY NGÔ THANH TÙNG 18:00 - 21:30 LAB 1
THẦY PHẠM HÙNG MẠNH 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
CÔ ĐỖ THỊ DIỄM THẢO 18:00 - 21:30 LAB 7
CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 LAB 14
THẦY TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
CÔ MAI THỊ KHÁNH NGUYÊN 18:00 - 21:30 LAB 8 nghỉ
THẦY NGUYỄN TRỌNG CÔNG THÀNH 18:00 - 19:00 LAB 11
Thứ Tư
05/10/2022
Sáng
Tối THẦY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:30 LAB 8
THẦY NGUYỄN KHÁNH 18:00 - 21:30 LAB 10
THẦY NGUYỄN DUY 18:00 - 21:30 LAB 1
THẦY ĐINH NGỌC MINH HOÀNG 18:00 - 21:30 LAB 9
CÔ PHAN THỊ NHƯ MỸ 18:00 - 21:30 LAB 6
THẦY PHẠM HÙNG MẠNH 18:00 - 21:30 LAB 7
NGÔI THANH TÙNG 18:00 - 21:30 LAB 2
THẦY TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 LAB 3
CÔ MAI THỊ KHÁNH NGUYÊN 18:00 - 19:30 LAB 3
CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 19:00 LAB 14
Thứ Năm
06/10/2022
Sáng
Tối THẦY TRẦN ANH HUY 18:00 - 21:30 LAB 9
THẦY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 19:30 LAB 10
THẦY NGÔ THANH TÙNG 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
THẦY PHẠM HÙNG MẠNH 18:00 - 21:30 LAB 2
CÔ ĐỖ THỊ DIỄM THẢO 18:00 - 21:30 LAB 7
CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 LAB 14
CÔ MAI THỊ KHÁNH NGUYÊN 18:00 - 19:00 LAB 8
THẦY NGUYỄN TRỌNG CÔNG THÀNH 18:00 - 21:30 LAB 1
THẦY THẢO, THẦY HOÀNG 18:00 - 21:30 LAB 11
THẦY TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 19:00 LAB 3
Thứ Sáu
07/10/2022
Sáng
Tối THẦY NGUYỄN DUY 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
THẦY NGUYỄN KHÁNH 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
THẦY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 19:00 NGHỈ HỌC
CÔ LÊ THỊ THU CÚC 18:00 - 19:30 LAB 9
THẦY NGUYỄN ĐỨC THẢO 18:00 - 22:30 NGHỈ HỌC
NGÔ THANH TÙNG 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
THẦY PHẠM HÙNG MẠNH 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
THẦY TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 LAB 3
CÔ MAI THỊ KHÁNH NGUYÊN 18:00 - 19:30 LAB 5
CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 LAB 14
Thứ Bảy
08/10/2022
Sáng
Tối THẦY TRẦN ANH HUY 18:00 - 21:30 LAB 9
THẦY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
THẦY NGÔ THANH TÙNG 18:00 - 21:30 LAB 1
THÂY PHẠM HÙNG MẠNH 18:00 - 21:15 LAB 2
CÔ ĐỠ THỊ DIỄM THẢO 18:00 - 21:30 LAB 7
CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 19:00 LAB 14
THẦY TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 LAB 80 83
CÔ MAI THỊ KHÁNH NGUYÊN 18:00 - 21:30 LAB 8
18:00 - 20:00 NGHỈ HỌC

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI