LỊCH HỌC

Ngày Lớp Môn học Giáo viên Thời gian Phòng học Ghi chú
Thứ Hai
23/09/2019
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH PHP 21 - HTML THẦY: NGUYỄN HẢI NAM 17:45 - 21:30 LAB 10
APTECH ACE-BATCH 157_HTML CÔ: TRỊNH THỊ THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 2
APTECH ACE-BATCH 156_HTML THẦY: PHNA VĂN CHIẾN 17:45 - 21:30 LAB 8
APTECH ACE-BATCH 152 - JP_2 THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 21:30 LAB 9
APTECH ACE-BATCH 150-PCS THẦY: LÊ THANH BÌNH 17:45 - 21:30 LAB 1
ARENA ARENA-BATCH 56+57 - 3DMOD THẦY: NGUYỄN LINH 17:45 - 21:30 LAB 3
ARENA ARENA-BATCH 62-PROJECT SEM 1 CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 19:30 LAB 7
ARENA ARENA-BATCH 65-CI CÔ: LÊ THỊ TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 14
Thứ Ba
24/09/2019
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH PHP 19+20-LTUD PHP&MYSQL THẦY: NGUYỄN HẢI NAM 17:45 - 21:30 LAB 10
APTECH ACE-BATCH 155 - PROJECT SEM 1 THẦY: NGUYỄN VIẾT HUỲNH 17:45 - 19:30 LAB 2
APTECH ACE-BATCH 153+154_SQL CÔ: TRỊNH THỊ THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 7
APTECH ACE-BATCH 151-APJ_2 THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 21:30 LAB 4
APTECH ACE-BATCH 149 - WFC THẦY: NGUYỄN VĂN TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 1
APTECH ACE-BATCH 146+147-EAP THẦY: LÊ THANH BÌNH 17:45 - 21:30 LAB 10
APTECH ACE-BATCH 137-142-JSFSTRUTS THẦY: NGUYỄN NGỌC ANH 17:45 - 21:30 LAB 8
ARENA ARENA-BATCH 63+64-PCP CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 21:30 LAB 14
Thứ Tư
25/09/2019
Sáng
Tối ARENA ARENA-BATCH 65-CI CÔ: LÊ THỊ TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 14
ARENA ARENA-BATCH 62-PROJECT SEM 1 CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 19:30 LAB 7
ARENA ARENA-BATCH 56+57 - 3DMOD THẦY: NGUYỄN LINH 17:45 - 21:30 LAB 3
APTECH ACE-BATCH 150-PCS THẦY: LÊ THANH BÌNH 17:45 - 21:30 LAB 1
APTECH ACE-BATCH 152 - JP_2_ERTEST CÔ: LÊ THỊ THU CÚC 17:45 - 19:30 LAB 9
APTECH ACE-BATCH 156_HTML THẦY: PHAN VĂN CHIẾN 17:45 - 21:30 LAB 8
APTECH ACE-BATCH 157_HTML CÔ: TRỊNH THỊ THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 2
APTECH ACE-BATCH PHP 21 - HTML THẦY: NGUYỄN HẢI NAM 17:45 - 21:30 LAB 10
Thứ Năm
26/09/2019
Sáng
Tối ARENA ARENA-BATCH 63+64-PCP CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 21:30 LAB 14
APTECH ACE-BATCH 137-142-JSFSTRUTS THẦY: NGUYỄN NGỌC ANH 17:45 - 21:30 LAB 8
APTECH ACE-BATCH 146+147-EAP THẦY: LÊ THANH BÌNH 17:45 - 21:30 LAB 10
APTECH ACE-BATCH 149 - WFC THẦY: NGUYỄN VĂN TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 1
APTECH ACE-BATCH 151-APJ_2 THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 21:30 LAB 4
APTECH ACE-BATCH 153+154_SQL CÔ: TRỊNH THỊ THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 7
APTECH ACE-BATCH 155 - PROJECT SEM 1 THẦY: NGUYỄN VIẾT HUỲNH 17:45 - 19:30 LAB 2
APTECH ACE-BATCH PHP 19+20-LTUD PHP&MYSQL THẦY: NGUYỄN HẢI NAM 17:45 - 21:30 LAB 12
ARENA ARENA-BATCH 45-53_PROJECT SEM 4 CÔ: LÊ THỊ TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 3
Thứ Sáu
27/09/2019
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH PHP 21 - HTML THẦY: NGUYỄN HẢI NAM 17:45 - 21:30 LAB 10
APTECH ACE-BATCH 157_HTML CÔ: TRỊNH THỊ THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 2
APTECH ACE-BATCH 156_HTML THẦY: PHAN VĂN CHIẾN 17:45 - 21:30 LAB 8
APTECH ACE-BATCH 152 - APJ_1 THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 21:30 LAB 9
APTECH ACE-BATCH 150-PCS THẦY: LÊ THANH BÌNH 17:45 - 21:30 LAB 1
ARENA ARENA-BATCH 56+57 - 3DMOD THẦY: NGUYỄN LINH 17:45 - 21:30 LAB 3
ARENA ARENA-BATCH 62-PROJECT SEM 1 CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 19:30 LAB 7
ARENA ARENA-BATCH 65-CI CÔ: LÊ THỊ TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 14
Thứ Bảy
28/09/2019
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH PHP 19+20-LTUD PHP&MYSQL THẦY: NGUYỄN HẢI NAM 17:45 - 21:30 LAB 12
APTECH ACE-BATCH 155 - PROJECT SEM 1 THẦY: NGUYỄN VIẾT HUỲNH 17:45 - 18:45
APTECH ACE-BATCH 153+154_SQL CÔ: TRỊNH THỊ THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 7
APTECH ACE-BATCH 151-APJ_2 THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 21:30 LAB 4
APTECH ACE-BATCH 149 - WFC THẦY: NGUYỄN VĂN TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 1
APTECH ACE-BATCH 146+147-EAP THẦY: LÊ THANH BÌNH 17:45 - 21:30 LAB 10
APTECH ACE-BATCH 137-142-JSFSTRUTS THẦY: NGUYỄN NGỌC ANH 17:45 - 21:30 LAB 8
ARENA ARENA-BATCH 63+64-PCP CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 21:30 LAB 14

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI