LỊCH HỌC

Ngày Lớp Môn học Giáo viên Thời gian Phòng học Ghi chú
Thứ Hai
18/02/2019
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH REACTIVE NATIVE 04 THẦY: NGÔ THANH TÙNG 17:45 - 21:30 LAB 11
APTECH ACE-BATCH 152_EPC THẦY: ĐINH NGỌC MINH HOÀNG 17:45 - 21:30 LAB 8
APTECH ACE-BATCH 150_SQL THẦY: TRẦN ĐỨC QUỐC 17:45 - 21:30 LAB 1
APTECH ACE-BATCH 147_JP_1 THẦY: NGUYỄN NGỌC ANH 17:45 - 21:30 LAB 2
APTECH ACE-BATCH 145_PROJECT SEM 2 THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 18:45
APTECH ACE-BATCH 132-135_EJB THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 21:30 LAB 10
ARENA ARENA-BATCH 45-53_PROJECT SEM 3 THẦY: NGUYỄN LINH 17:45 - 21:30 LAB 4
ARENA ARENA-BATCH 44+48+56_DWU CÔ: TRỊNH THỊ THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 9
ARENA ARENA-BATCH 58 - PDE CÔ: LÊ THỊ TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 14
ARENA ARENA-BATCH 59 - IM CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 21:30 LAB 12
ARENA ARENA-BATCH 60 - CGI THẦY: PHAN MINH NHẬT 17:45 - 21:30 LAB 3
Thứ Ba
19/02/2019
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH 151_HTML CÔ: TRỊNH THỊ THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 2
APTECH ACE-BATCH 149_JP_1 THẦY: TRẦN ĐỨC TÀI 17:45 - 21:30 LAB 8
APTECH ACE-BATCH 146_APJ_1 THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 21:30 LAB 10
APTECH ACE-BATCH 140-142_EAP THẦY: ĐINH NGỌC MINH HOÀNG 17:45 - 21:30 LAB 7
APTECH ACE-BATCH PHP 16_LTUD PHP&MYSQL THẦY: NGUYỄN HẢI NAM 17:45 - 21:30 LAB 14
APTECH ACE-BATCH 138-139_PROJECT SME 3 THẦY: NGUYỄN HỒ LONG HẢI 17:45 - 19:30 LAB 12
APTECH ACE-BATCH 136_WEBBENT THẦY: NGUYỄN ANH TUẤN 17:45 - 21:30 LAB 11
ARENA ARENA-BATCH 51+55_VSTE THẦY: LÊ ANH TUẤN 17:45 - 21:30 LAB 3
ARENA ARENA-BATCH 57 - PROJECT SEM 3 CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 19:30 LAB 9
Thứ Tư
20/02/2019
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH REACTIVE NATIVE 04 THẦY: NGÔ THANH TÙNG 17:45 - 21:30 LAB 11
APTECH ACE-BATCH 150_SQL THẦY: TRẦN ĐỨC QUỐC 17:45 - 20:30 LAB 1
APTECH ACE-BATCH 152_EPC THẦY: ĐINH NGỌC MINH HOÀNG 17:45 - 21:30 LAB 8
ARENA ARENA-BATCH 45-53_PROJECT SEM 3 THẦY: NGUYỄN LINH 17:45 - 18:45
APTECH ACE-BATCH 132-135_EJB THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 18:45 nghỉ
APTECH ACE-BATCH 145_PROJECT SEM 2 THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 21:30 LAB 10
APTECH ACE-BATCH 147_JP_1 THẦY: NGUYỄN NGỌC ANH 17:45 - 21:30 LAB 2
ARENA ARENA-BATCH 60 - CGI THẦY: PHAN MINH NHẬT 17:45 - 21:30 nghỉ
ARENA ARENA-BATCH 59 - IM CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 21:30 LAB 12
ARENA ARENA-BATCH 58 - PDE CÔ: LÊ THỊ TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 14
ARENA ARENA-BATCH 44+48+56_DWU CÔ: TRỊNH THỊ THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 9
Thứ Năm
21/02/2019
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH 140-142_EAP THẦY: ĐINH NGỌC MINH HOÀNG 17:45 - 21:30 LAB 7
APTECH ACE-BATCH 146_APJ_1 THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 21:30 LAB 10
APTECH ACE-BATCH 149_JP_1 THẦY: TRẦN ĐỨC TÀI 17:45 - 21:30 LAB 8
APTECH ACE-BATCH 151_HTML CÔ: TRỊNH THỊ THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 2
APTECH ACE-BATCH PHP 16_LTUD PHP&MYSQL THẦY: NGUYỄN HẢI NAM 17:45 - 21:30 LAB 14
ARENA ARENA-BATCH 57 - PROJECT SEM 3 CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 19:30 LAB 9
ARENA ARENA-BATCH 51+55_VSTE THẦY: LÊ ANH TUẤN 17:45 - 21:30 LAB 3
APTECH ACE-BATCH 136_WEBBENT_ERTEST CÔ: LÊ THỊ THU CÚC 17:45 - 19:30 LAB 11
APTECH ACE-BATCH 138-139_PROJECT SME 3 THẦY: NGUYỄN HỒ LONG HẢI 17:45 - 18:45
Thứ Sáu
22/02/2019
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH REACTIVE NATIVE 04 THẦY: NGÔ THANH TÙNG 17:45 - 21:30 LAB 11
APTECH ACE-BATCH 152_EPC THẦY: ĐINH NGỌC MINH HOÀNG 17:45 - 21:30 LAB 8
APTECH ACE-BATCH 150_SQL THẦY: TRẦN ĐỨC QUỐC 17:45 - 21:30 LAB 1
APTECH ACE-BATCH 147_JP_1 THẦY: NGUYỄN NGỌC ANH 17:45 - 21:30 LAB 2
APTECH ACE-BATCH 145_PROJECT SEM 2 TAHAYF: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 18:45
APTECH ACE-BATCH 132-135_EJB THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 21:30 LAB 10
ARENA ARENA-BATCH 45-53_PROJECT SEM 3 THẦY: NGUYỄN LINH 17:45 - 18:45
ARENA ARENA-BATCH 44+48+56_DWU CÔ: TRỊNH THỊ THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 9
ARENA ARENA-BATCH 58 - PDE CÔ: LÊ THỊ TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 14
ARENA ARENA-BATCH 59 - IM CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 21:30 LAB 12
ARENA ARENA-BATCH 60 - CGI THẦY: PHAN MINH NHẬT 17:45 - 21:30 LAB 3
Thứ Bảy
23/02/2019
Sáng
Tối APTECH ACE-BATCH 151_HTML CÔ: TRỊNH THỊ THỦY TIÊN 17:45 - 21:30 LAB 2
APTECH ACE-BATCH 149_JP_1 THẦY: TRẦN ĐỨC TÀI 17:45 - 21:30 LAB 8
APTECH ACE-BATCH 146_APJ_1 THẦY: NGUYỄN ĐỨC THẢO 17:45 - 21:30 LAB 10
APTECH ACE-BATCH 140-142_EAP THẦY: ĐINH NGỌC MINH HOÀNG 17:45 - 21:30 LAB 7
APTECH ACE-BATCH PHP 16_LTUD PHP&MYSQL_ERTEST CÔ: ĐINH THỊ NGỌC VÂN 17:45 - 19:30 LAB 14
APTECH ACE-BATCH 138-139_PROJECT SME 3 THẦY: NGUYỄN HỒ LONG HẢI 17:45 - 19:30 LAB 12
APTECH ACE-BATCH 136_SERVJSP THẦY: NGUYỄN ANH TUẤN 17:45 - 21:30 LAB 11
ARENA ARENA-BATCH 51+55_VSTE THẦY: LÊ ANH TUẤN 17:45 - 21:30 LAB 3
ARENA ARENA-BATCH 57 - PROJECT SEM 3 CÔ: TÔN NỮ HOÀNG OANH 17:45 - 18:45

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI