LỊCH HỌC

Ngày Lớp Môn học Giáo viên Thời gian Phòng học Ghi chú
Thứ Hai
22/05/2023
Sáng
Tối BATCH 166-167- SERVJSP ERTEST CÔ NHƯ MỸ 18:00 - 20:00 LAB 1
BATCH 170-172- PR THẦY LÊ THIỆN NHÂT QUANG 18:00 - 21:30 LAB 14
BATCH 176- PR THẦY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 19:30 LAB 6
BATCH 177-179- PC THẦY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:30 LAB 7
BATCH R&N JS 29+30- NODE JS THẦY TRỊNH ĐÌNH PHƯƠNG 18:00 - 21:30 LAB 3
BATCH R& N JS 32- HTML THẦY NGUYỄN NGỌC NHÂN 18:00 - 21:30 LAB 10
BATCH TESTER 33- TESTER THẦY NGÔ THANH TÙNG 18:00 - 21:30 LAB 2
APTECH EXPRESS- BATCH 34 THẦY TRẦN CÔNG TUỆ 18:00 - 19:00 LAB 9
BATCH 74-79- OV PDR CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 LAB 12
BATCH 84-86- WP THẦY TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
BATCH 91- IM CÔ MAI THỊ KHÁNH NGUYÊN 18:00 - 21:30 LAB 5
Thứ Ba
23/05/2023
Sáng
Tối APTECH EXPRESS- BATCH 31 THẦY TRẦN CÔNG TUỆ 18:00 - 21:30 LAB 7
BATCH R&N JS 31- SQL THẦY NGÔ THANH TÙNG 18:00 - 21:30 LAB 1
BATCH 80-83- DIFX THẦY TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 LAB 9 nghỉ
BATCH 90- PDE CÔ MAI THỊ KHÁNH NGUYÊN 18:00 - 21:30 LAB 8
BATCH 92- CGI CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 LAB 6
BATCH 182- HTML THẦY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:30 LAB 2
BATCH R&N JS 33- HTML THẦY NGUYỄN NGỌC NHÂN 18:00 - 21:30 LAB 3
Thứ Tư
24/05/2023
Sáng
Tối BATCH 166-167- SPRING THẦY TRẦN PHƯỚC DUY 18:00 - 21:30 LAB 1
BATCH 177-179- PC ERTEST THẦY NGUYỄN CỒNG DANH 18:00 - 20:00 LAB 7
BATCH TESTER 33- TESTER THẦY NGÔ THANH TÙNG 18:00 - 21:30 LAB 2
BATCH R&N JS 29+30- NODE JS THẦY TRỊNH ĐÌNH PHƯƠNG 18:00 - 21:30 LAB 3
BATCH R&N JS 32- HTML THẦY NGUYỄN NGỌC NHÂN 18:00 - 21:30 LAB 10
APTECH EXPRESS- BATCH 34- HTML THẦY TRẦN CÔNG TUỆ 18:00 - 21:30 LAB 9
BATCH 74-79- OV- PDR CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 LAB 12
BATCH 91- IM CÔ MAI THỊ KHÁNH NGUYÊN 18:00 - 21:30 LAB 5
BATCH 84-86- WP THẦY TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 19:30 LAB 8 nghỉ
Thứ Năm
25/05/2023
Sáng
Tối APTECH EXPRESS- BATCH 31 THẦY TRẦN CÔNG TUỆ 18:00 - 19:30 LAB 7
BATCH R&N JS 33- HTML THẦY NGUYỄN NGỌC NHÂN 18:00 - 21:30 LAB 3
BATCH 80-83- DIFX THẦY TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 LAB 9
BATCH 90- PDE CÔ MAI THỊ KHÁNH NGUYÊN 18:00 - 21:30 LAB 8
BATCH 92- CGI CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 LAB 6
BATCH 182- HTML THẦY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
BATCH TESTER 34- TESTER THẦY NGÔ THANH TÙNG 18:00 - 21:30 LAB 5
Thứ Sáu
26/05/2023
Sáng
Tối BATCH R&N JS 29+30- NODE JS THẦY TRỊNH ĐÌNH PHƯƠNG 18:00 - 21:30 LAB 3
BATCH R&N JS 32- HTML THẦY NGUYỄN NGỌC NHÂN 18:00 - 21:30 LAB 10
APTEHC EXPRESS- BATCH 34- HTML THẦY TRẦN CÔNG TUỆ 18:00 - 21:30 LAB 9
BATCH 84-83- WP THÀY TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 LAB 8
BATCH 91- IM CÔ MAI THỊ KHÁNH NGUYÊN 18:00 - 21:30 LAB 5
BATCH 166-167- SPRING THẦY NGUYỄN PHƯỚC DUY 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
BATCH 170-172- PR THẦY LÊ THIỆN NHẬT QUANG 18:00 - 21:30 LAB 14
BATCH TESTER 33- TESTER THẦY NGÔ THANH TÙNG 18:00 - 21:30 NGHỈ HỌC
Thứ Bảy
27/05/2023
Sáng
Tối BATCH 182- HTML THẦY LÊ QUỐC DŨNG 18:00 - 21:30 LAB 2
BATCH R&N JS 31- SQL THẦY NGÔ THANH TÙNG 18:00 - 21:30 LAB 1
BATCH 80-83- DIFX THẦY TẠ VĂN ĐẠT 18:00 - 21:30 LAB 9
BATCH 90- PDE CÔ TƯỞNG TƯỜNG VY 18:00 - 21:30 LAB 8
BATCH R&N JS 33- HTML THẦY NGUYỄN NGỌC NHÂN 18:00 - 21:30 LAB 3

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI