LẬP TRÌNH WEB FULLSTACK VỚI REACT.JS + NEXT.JS, NODE.JS, EXPRESS.JS, MONGODB.


TỔNG QUAN VỀ KHÓA HỌC

ReactJS là một trong những thư viện được sử dụng phổ biến hiện nay với các ứng dụng đang được sử dụng như: FaceBook, Instagram, Tweeter, Netflix, WhatsApp,…

NodeJS đang là nền tảng được các lập trình viên lựa chọn thay thế cho các nền tảng back-end với PHP, Java,…

Expressjs là một framework được xây dựng trên nền tảng của Nodejs. Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ để phát triển web hoặc mobile. Expressjs hỗ trợ các method HTTP và midleware tạo ra API vô cùng mạnh mẽ và dễ sử dụng.

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở đa nền tảng viết bằng C++. Bản ghi trong MongoDB được lưu trữ dạng một dữ liệu văn bản, là một cấu trúc dữ liệu bao gồm các cặp giá trị và trường tương tự như các đối tượng JSON.

Việc xây dựng các ứng dụng fullstack (tức là frontend + backend) với MERN stack rất phổ biến - trong khóa học này, bạn sẽ học nó từ đầu với ví dụ về một dự án hoàn chỉnh!

MERN là viết tắt của MongoDB, Express.js, React.js và Node.js - khi kết hợp lại, bốn công nghệ này cho phép bạn xây dựng các ứng dụng web tuyệt vời.

Trong những năm gần đây, bốn công nghệ này đã vươn lên trở thành một trong những công nghệ được sử dụng rộng rãi nhất.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

NỘI DUNG TỔNG QUÁT & SỐ GIỜ HỌC

 TT MÔN HỌC SỐ GIỜ 
1 SETUP: Cài đặt môi trường lập trình 2
2 HTML: Thiết kế Web với HTML5, CSS3, Javascript và Bootstrap 48
3 SQL SERVER: Phân tích, thiết kế và lập trình cơ sở dữ liệu với SQL Server 40
4 REACT: Lập trình FRONT-END với Reactjs 50
5 EXPRESS: Lập trình Web, RESTful API với Expressjs 24
6 MONGODB: Lập trình truy xuất CSDL NoSql với MongoDB và Mongoose 24
7 ADVANCED: Các kỹ thuật lập trình nâng cao: JWT, Redis, Queue, Upload files, Firebase 16
8 NEXTJS: Các kỹ thuật lập trình SERVER SIDE RENDERING với NEXTJS 12
9 DEPLOYMENT: Triển khai 1 dự án Web lên Heroku / Vercel / Netlify 4
10 PROJECT: Thực hiện dự án với chủ đề Thương mai điện tử hoặc tương đương 28
11 SOFT SKILLS: Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc 4
  TỔNG SỐ GIỜ HỌC 252

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Phần 1: Cài đặt môi trường lập trình

 1. Cài đặt Visual Studio Code & Extensions
 2. Cài đặt Git-SCM & Bash (Làm việc với Source Control, Version Control)
 3. Hướng dẫn viết lệnh Command Line trên Windows, MacOS, Linux
 4. Cài đặt NodeJS, MongoDB, NPM, Yarn
 5. Kiến thức về cơ bản ESNEXT

Phần 2: HTML5, CSS3, Javascript

 1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Web
 2. Xây dựng Website tĩnh với các thẻ HTML và CSS
 3. Tạo trang web với ngôn ngữ HTML5
 4. Hoàn chỉnh giao diện trang Web với CSS3
 5. Lập trình Javascript
 6. Xử lý nâng cao với các đối tượng trong Javascript 

Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server

 1. Khái niệm RDBMS
 2. Mô hình mối quan hệ thực thể (ER) và chuẩn hóa
 3. Giới thiệu về SQL Server 2012
 4. SQL Azure
 5. Transact-SQL
 6. Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu
 7. Tạo bảng
 8. Truy cập dữ liệu
 9. Truy vấn nâng cao và tham gia
 10. Sử dụng Chế độ xem, Thủ tục được lưu trữ và Truy vấn siêu dữ liệu
 11. Indexes
 12. Triggers
 13. Programming Transact-SQL
 14. Transactions
 15. Xử lý lỗi
 16. Giới thiệu về SQL Server 2016
 17. Các tính năng mới của SQL Server 2016
 18. Các cải tiến trong SQL Server 2016
 19. Nâng cấp bảo mật và làm việc với JSON
 20. PolyBase, Cửa hàng truy vấn và Cơ sở dữ liệu kéo dài
 21. Các công cụ hiệu suất được cải thiện và các cải tiến của Transact-SQL

Phần 4: React

4.1: Introduction React

 1. Giới thiệu React JS
 2. Hướng dẫn cách viết JSX
 3. Viết trang HTML ReactJS đầu tay: Giới thiệu thông tin của bạn

4.2: React - Các khái niệm chính

 1. Giới thiệu Component & Cách tạo Component
 2. Hiểu về trình tự hoạt động của một Component
 3. Tạo & Sử dụng Properties
 4. Quản lý event trên một Component
 5. Quản lý State (Trạng thái) của một Component
 6. Hiểu trõ bản chất chu kỳ hoạt động của một Component (Component Lifecycle)
 7. Cách Mount / Unmount một Component
 8. Tối ưu hóa với Components với React.useCallback, React.useMemo, React.memo
 9. Component lồng nhau (Nested Components).
 10. Vận dụng tính năng mới React Hooks, HOCs, ...

4.3: Làm việc với React Router version 6.x

4.4: Làm việc với Form trong React (Formik / React-Hook-Form)

4.5: Quản lý trạng thái với Redux & Zustand

 1. Tại sao phải dùng Redux?
 2. Cài đặt Redux.
 3. Các hàm trong Redux.
 4. Khởi tạo Reducer & truy cập State của ứng dụng.
 5. Dispatching & Handling các Actions.
 6. Redux: Thêm phần tử vào mảng.
 7. Redux: Cập nhật / Xóa phần tử trong mảng.
 8. Làm việc với nhiều Reducers, nhiều Modules.
 9. Asynchronus actions (Redux Thunk).
 10. React-Redux: Provider & Connect & Redux Hooks.
 11. Sử dụng thư viện Zustand

4.6: Vận dụng các thư viện UI / UX

 1. Ant Design
 2. Material Design

Phần 5: RESTful API với Expressjs

 1. Cơ bản về Nodejs
 2. Routing
 3. HTTP Methods
 4. Middleware
 5. Error handling

Phần 6: Lập trình truy xuất CSDL NoSql với MongoDB và Mongoose

 1. Create database & collections
 2. Data Schematypes
 3. Data Model
 4. Data Validators
 5. Insert, Update, Delete, and Query documents
 6. Projection, limit records, skip records, sort records, indexing, aggregation

Phần 7: Nâng cao với JWT, Redis, Queue, Upload files, Firebase

Phần 8: Các kỹ thuật lập trình SERVER SIDE RENDERING với NEXTJS

 1. Giới thiệu NEXTJS
 2. Quản lý Pages trong NEXTJS
 3. Data fetching (getServerSideProps, getStaticPaths, getStaticProps, )
 4. Routing (Dynamic RoutesImperatively Shallow Routing)
 5. API Routes
 6. Authentication
 7. Advance features
 8. Triển khai NEXTJS lên VERCEL

Phần 9: Triển khai 1 dự án Web lên Heroku / Vercel / Netlify

Phần 10: Thực hiện dự án với chủ đề Thương mai điện tử hoặc tương đương

Phần 11: Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc


DỰ ÁN TỐT NGHIỆP:


HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng tư vấn, tuyển sinh

Tòa nhà VNPT, 38 Yên Bái, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.779.779
Fax: 0236.3.779.555
Email: tuyensinh@softech.vn

Tư vấn viên, hỗ trợ trực tuyến

Ho tro tu van

NI NA

Facebook:
Zalo:
Email:
Cellphone:
0917.93.54.68
Ho tro tu van

CẨM CHÂU

Facebook:
Zalo:
Email:
Cellphone:
0969.28.99.22
Ho tro tu van

MAI TRÂM

Facebook:
Zalo:
Email:
Cellphone:
0966.14.99.22

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI